Zapraszamy na nasz profil Facebook

REGULAMIN HOTELOWY

§ 1

 1. Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość przed zameldowaniem.

 

§ 2

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.

 2. Jeżeli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się ze pokój został wynajęty na jedną dobę.

 

§ 3

 1. Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłosić w Recepcji do godz.10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

 2. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§ 4

 1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

 2. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokojach hotelowych, od godz. 8:00 do godz. 22:00. Po godzinie 22.00 istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających z Gośćmi w pokoju.

 3. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt lub funkcjonowanie obiektu.

 

§ 5

 1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 7:00

 2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.

§ 6

 1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

§ 7

 1. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatne usługi:

a) udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

b) przechowanie bagażu;

c) sprzątanie pokoju w trakcie pobytu odbywa się na życzenie gościa, życzenie takie należy zgłosić w recepcji.

 

§ 8

 1. Hotel ponosi ograniczoną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami § 846-849 Kodeksu Cywilnego, z wyjątkiem rzeczy złożonych do depozytu w Recepcji.

 2. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu, mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości i standardu hotelu lub zajmują zbyt dużo miejsca.

 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

 4. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Za zagubienie lub zniszczenie klucza do pokoju obowiązuje opłata w wysokości 30 zł

 5. Rzeczy pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotel przechowa maksymalnie 1 miesiąc. Gość powinien zorganizować odbiór rzeczy we własnym zakresie.

 

§ 9

 1. W hotelu obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA TYTONIU. Za naruszenie tego zakazu hotel ma prawo do obciążenia gościa kwotą 500 zł.

 

 1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne uszkodzenia i zniszczenia oraz do opuszczenia terenu Hotelu.

 

Dziękujemy i zapraszamy ponownie !!!

FOTEX, tanie noclegi Warszawa - Ząbki.